ALGEMENE VOORWAARDEN ROWDERMA 

 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende  betekenis gebruikt. 

 1. RowDerma: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd Duinweg 88-B, 2204 AW te Noordwijk,  ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 64091937. 
 2. Consument: ieder natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie RowDerma een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 
 3. Partijen: RowDerma en de Consument gezamenlijk. 
 4. Overeenkomst: iedere middels het bestelproces in de Webwinkel tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst in  het kader waarvan RowDerma zich jegens de Consument heeft verbonden tot de levering van één of meerdere  Producten. 
 5. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door RowDerma aan de Consument te leveren zaken, waaronder,  doch niet uitsluitend, uiteenlopende huidverbeteringsproducten begrepen kunnen zijn. 
 6. Webwinkel: www.rowderma.nl
 7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het  oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden  gesteld. 

ARTIKEL 2. | TOEPASSELIJKHEID 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van RowDerma in de Webwinkel en iedere tot stand  gekomen Overeenkomst. 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

 1. Elk aanbod van RowDerma is vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden  Producten. RowDerma kan haar aanbod nog intrekken tot meteen, althans zo spoedig mogelijk nadat de bestelling  door de Consument is geplaatst. Indien in dat geval reeds betaling door de Consument heeft plaatsgevonden, zal het  door de Consument betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch binnen uiterlijk één werkdag, aan de Consument  worden terugbetaald. 
 2. De Consument kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van RowDerma dat een kennelijke fout of vergissing bevat. 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de bestelling door de  Consument is afgerond en verstuurd. Vervolgens zal de bestelling, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig  mogelijk per e-mail aan de Consument worden bevestigd. 

ARTIKEL 4. | HERROEPINGSRECHT 

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de Consument de Overeenkomst tot 14 dagen nadat de Producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, zonder opgave  van redenen geheel of gedeeltelijk herroepen. 
 2. De Consument heeft geen herroepingsrecht bij de levering van Producten die niet geschikt zijn om te worden  teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is  verbroken, dan wel de levering van Producten ten aanzien waarvan het herroepingsrecht voor het overige volgens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt. Deze laatstbedoelde gronden  zijn voor het huidige productaanbod van RowDerma niet relevant, maar indien daarvan in toekomstige gevallen toch  sprake is, zal de betreffende uitsluitingsgrond uitdrukkelijk in het aanbod bij het betreffende Product worden vermeld. 
 3. De Consument kan de Overeenkomst herroepen door daartoe door gebruikmaking van het door RowDerma aangeboden modelformulier voor herroeping, per e-mail of een andere ondubbelzinnige verklaring, een verzoek in te  dienen bij RowDerma. Zo spoedig mogelijk nadat RowDerma in kennis is gesteld van de herroeping en indien is voldaan  aan de voorwaarden van dit artikel, zal RowDerma de herroeping van de Overeenkomst per e-mail bevestigen.

Pagina 1 van 4 

 1. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, dient zorgvuldig te worden omgegaan met de te retourneren Producten en  de verpakkingen daarvan. De Consument mag de Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover  nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Producten slechts  mogen worden gehanteerd en geïnspecteerd zoals dat in een fysieke winkel zou mogen. 
 2. Indien de Consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle eventueel meegeleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan RowDerma retourneren. 6. De Consument is aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier  van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan volgens lid 4. RowDerma is gerechtigd deze  waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze waardevermindering te  verrekenen met de reeds van de Consument ontvangen betaling. 
 3. Retournering van de betreffende Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument het  herroepingsrecht conform lid 3 heeft ingeroepen. 
 4. Indien de Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van retournering van de Producten  voor rekening van de Consument. 
 5. RowDerma zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling met betrekking tot dat gedeelte van de  bestelling dat wordt geretourneerd, minus de eventuele waardevermindering als bedoeld in lid 6, zo spoedig mogelijk,  doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding van de Overeenkomst aan de Consument terugbetalen, mits de  Producten door RowDerma zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten  daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het herroepingsrecht wordt toegepast, dan komen de bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie  in aanmerking. 

ARTIKEL 5. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN & LEVERINGSTERMIJNEN 

 1. Levering van de Producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de Consument opgegeven afleveradres. 2. RowDerma behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de eventuele bedenktijd  van de Consument in verband met het herroepingsrecht pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de  bestelling door of namens de Consument in ontvangst is genomen. 
 2. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Consument op het moment dat de Producten  door of namens de Consument in ontvangst zijn genomen. 
 3. Indien niet uitdrukkelijk een leveringstermijn is overeengekomen, is RowDerma wettelijk verplicht te leveren binnen  dertig dagen na het sluiten van de Overeenkomst. Indien wél een levertijd is overeengekomen, betreft dit slechts een  indicatieve, niet-fatale termijn. Indien RowDerma niet binnen dertig dagen respectievelijk de overeengekomen  leveringstermijn levert, treedt het verzuim van RowDerma pas in als de Consument RowDerma een Schriftelijke  ingebrekestelling heeft verstuurd waarin een redelijke termijn is vermeld waarbinnen RowDerma alsnog tot levering  dient over te gaan en levering ook na verstrijken van deze termijn is uitgebleven. Pas in geval het verzuim van  RowDerma is ingetreden, is de Consument gerechtigd de Overeenkomst, voor dat gedeelte waarop het verzuim van  RowDerma betrekking heeft, te ontbinden en maakt hij aanspraak op evenredige terugbetaling dan wel kwijtschelding.  Een enkele overschrijding van de leveringstermijn biedt de Consument dan ook geen aanspraak op enige compensatie. 
 4. Indien RowDerma als gevolg van een aan de Consumenttoerekenbare omstandigheid extra kosten maakt, bijvoorbeeld  in verband met meerdere afleverpogingen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de Consument. ARTIKEL 6. | CONFORMITEIT 
 5. RowDerma staat ervoor in dat de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden en aldus voldoen aan de redelijke  verwachtingen die de Consument mag hebben (conformiteit). 
 6. Het recht van de Consument op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek  van een Product vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument ter zake  bij RowDerma is geklaagd. 
 7. Geen grond voor klachten en aanspraken op non-conformiteit, zijn gebreken van Producten als gevolg van een na de  levering van buitenkomende oorzaak of als gevolg van een andere niet aan RowDerma toerekenbare omstandigheid.  Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging van buitenaf en onvoorzichtige, onjuiste of onoordeelkundige behandeling.

Pagina 2 van 4 

 1. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 4, nimmer zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van  RowDerma worden geretourneerd. 

ARTIKEL 7. | OVERMACHT 

 1. RowDerma is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij  daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar volgens de wet, een rechtshandeling of in het  maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt,  naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, begrepen, transportbeperkingen, epidemieën,  pandemieën, oorlog en oorlogsdreiging, brand, maatregelen van enige overheid en storingen in  communicatieverbindingen. 
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de  Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 
 3. Indien RowDerma bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar leveringsverplichtingen heeft  voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar leveringsverplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog leverbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er  sprake van een zelfstandige Overeenkomst. 
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in  aanmerking. 

ARTIKEL 8. | PRIJZEN, BEZORGKOSTEN & BETALINGEN 

 1. In geval van aflevering binnen Nederland van bestellingen van ten minste € 50,-, geschiedt verzending kosteloos, tenzij  uitdrukkelijk anders overeengekomen. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt evenwel de totaalprijs  vermeld, inclusief btw en eventuele bezorgkosten. 
 2. Betaling dient te geschieden middels één van de daartoe door RowDerma aangeboden betaalmethoden. In geval van  vooruitbetaling is RowDerma niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de  Consument het verschuldigde bedrag heeft voldaan. 
 3. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Consument van rechtswege in. Vanaf de dag dat het  verzuim van de Consument intreedt, is de Consument, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke rente verschuldigd. 
 4. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de  Consument verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Consument. Ter zake wordt niet in het nadeel van  de Consument afgeweken van het bepaalde in de Wet Incassokosten. 

ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID 

 1. De Consument draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte  gegevens. Voorts draagt de Consument de schade veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming van de  verplichtingen van de Consument die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid  die niet aan RowDerma kan worden toegerekend. 
 2. De aansprakelijkheid van RowDerma is beperkt tot de nakoming van haar verplichtingen als bedoeld in artikel 6. Indien  nakoming van die verplichtingen niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van RowDerma beperkt tot ten hoogste de  factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van  RowDerma betrekking heeft, met dien verstande dat deze beperking niet verder strekt dan is toegestaan ingevolge  artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

ARTIKEL 10. | KLACHTBELEID 

 1. Klachten kunnen per e-mail of anderszins Schriftelijk bij RowDerma worden ingediend. 
 2. Bij RowDerma ingediende klachten worden binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst daarvan beantwoord.  Indien een klacht of vraag een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van zeven dagen geantwoord  met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan  verwachten.  
 3. Indien een klacht van de Consument niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil  voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

Pagina 3 van 4 

ARTIKEL 11. | SLOTBEPALINGEN 

 1. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van  de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde  een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en  de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 
 2. Alle door RowDerma aan de Consument geleverde Producten blijven eigendom van RowDerma totdat de Consument al zijn betalingsverplichtingen ter zake is nagekomen. 
 3. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands  recht van toepassing. 
 4. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het  geschil in onderling overleg te beslechten. 
 5. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Den Haag wordt in eerste aanleg  aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van  RowDerma een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. De Consument is evenwel gerechtigd de  volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat RowDerma Schriftelijk heeft aangekondigd bij de  door haar aangewezen rechter te willen procederen.

Pagina 4 van 4